042_bronchitis_wheeze

042_bronchitis_wheeze

Wheezing. Photo by Lyashenko